Focus voor Dementievriendelijk Roermond

Binnen de wereld van dementie staat Roermond tot in Japan bekend als dementievriendelijke gemeente. Toch moet hier de aandacht voor de mantelzorger een nieuwe impuls krijgen. Ook de directe woonomgeving kan dementievriendelijker. Daartoe zou beleid moeten komen op buurtniveau.

Er zijn 300.000 mensen met dementie in Nederland. 79% hiervan woont thuis en het aantal mensen met dementie neemt fors toe. Het vormgeven van passende en noodzakelijke ondersteuning aan mensen met dementie én mantelzorgers is een urgente uitdaging, onder andere aan gemeenten. Alzheimer Nederland helpt graag daarbij.

Stand van zaken in Roermond
Van 193 gemeenten heeft Alzheimer Nederland kunnen vaststellen dat ze dementievriendelijk zijn. Roermond was er één van. Roermond beseft hoe groot het probleem is. Er is een redelijke planvorming op het gebied van dementie. De stad heeft al een passende structuur en afstemming in de ondersteuning ontwikkeld. Ook staat het bekend als dementievriendelijke stad. Toch kan de ondersteuning van de mantelzorg intensiever. Ook kunnen meer verenigingen en organen in het maatschappelijk middenveld geschoold worden in dementievriendelijkheid. Er is een goed stelsel van dagactiviteiten. De nieuwe stichting Samen Bewegen heeft in korte tijd veel (sport)clubs bereid gevonden om ook voor mensen met dementie beschikbaar te zijn.
Alzheimer Nederland adviseert gemeenten om in 2024 vooral in te zetten op dementievriendelijke buurten. Bij de uitreiking van dit advies aan Lei Janssens – de gemeentelijke netwerkcoördinator Seniorvriendelijk Roermond – werd geconstateerd, dat Roermond goed op weg is.

Focuspunten
Alzheimer Nederland stelt vijf focuspunten voor Roermond voor.
Focuspunt 1: ‘Een dementievriendelijke gemeente worden’
Dit is in Roermond goeddeels gerealiseerd, maar verdient goed onderhoud.
Focuspunt 2: ‘Ontmoetingsplekken financieren’
Dat gebeurt in Roermond, al zou dat structureler kunnen en zichtbaar opgepakt kunnen worden in meer buurten.
Focuspunt 3: ‘Dementievriendelijk wonen’.
Er is een nieuwe woonvisie in aantocht voor onze stad en daarin wordt dementievriendelijk wonen expliciet genoemd. Er zijn goede contacten met de woningcorporaties en mooie initiatieven. Maar verdere afspraken maken over realisatie is ook noodzakelijk!
Focuspunt 4: ‘Daadwerkelijk ondersteunen van mantelzorgers’
Roermond kent een steunpunt Mantelzorg. Maar vooral vraaggerichte respijtzorg, laagdrempelige ontmoeting in de woonkernen en wijken en lotgenotencontact kan uitgebreider en maatschappelijk diverser worden georganiseerd en dan liefst op buurtniveau.
Focuspunt 5: ‘Verantwoordelijkheid nemen in het regionale dementienetwerk’
In Roermond wordt de Sociale Benadering verder uitgewerkt. Die is signalerend, domein-overstijgend en voorkomt crises. Er is een goede samenwerking met het regionale netwerk voor casemanagement Hulp bij Dementie. Maar het kan natuurlijk altijd beter.