Jaarplan

Actieplan dementievriendelijk Roermond 2020 – 2021

Het actieplan vormt voor 2020 en 2021 het kader van de acties die de projectgroep Dementievriendelijk Roermond en netwerkpartners uitzetten. Dementievriendelijk Roermond blijft een beweging die in interactie met mensen met dementie, mantelzorgers, professionals en organisaties tot stand komt.
Dat betekent dat activiteiten in de komende jaren waar nodig worden aangepast. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats in de projectgroep. Op grond daarvan vindt eventuele aanpassing/bijstelling van dit plan plaats.
Lees het actieplan 2020-2021.


Roermond, stad voor iedereen

Plan van aanpak 2018 – 2019

Uitgangspunt van de beweging Dementievriendelijk Roermond is het perspectief van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Doel is dat mensen met dementie zo lang mogelijk meedoen in de samenleving.
In 2018 en 2019 zet het netwerk Dementievriendelijk Roermond zich in om de activiteiten te verduurzamen en te implementeren in bestaande structuren. Deze aanpak is niet statisch. Dementievriendelijk Roermond is geen project, maar een beweging die in interactie met mensen met dementie, mantelzorgers, professionals en organisaties tot stand komt. Dat betekent dat activiteiten in de loop van 2018 en 2019 waar nodig worden aangepast.

Lees het plan van aanpak 2018 – 2019.

Lees de feiten van Dementievriendelijk Roermond in 2019.
Lees de feiten van Dementievriendelijk Roermond in 2017.


Dementievriendelijk Roermond in 2017

In 2015 kende Dementievriendelijk Roermond een vliegende start met een succesvolle werkconferentie. We hebben toen werkgroepen samengesteld die in 2016 verder zijn gegaan met hun activiteiten. Voor 2017 staat tevens verdere vervlechting met andere projecten en netwerken op het programma.

Roermond is op weg naar een participatiesamenleving: een samenleving waarin iedereen meedoet naar vermogen. De beweging Dementievriendelijk Roermond maakt deel uit van deze transformatie. Dit staat natuurlijk niet los van andere bewegingen en ontwikkelingen in Roermond op het brede terrein van zorg en welzijn. We hebben daarom geen meerjarenplan, maar voor 2017 een aantal speerpunten. Hiermee kunnen we onze acties flexibel en in samenhang inrichten.

Seniorvriendelijk
Zo gaat Dementievriendelijk Roermond vervlechten met euPrevent: een euregionaal project dat onder andere gericht is op een seniorvriendelijke samenleving. Dit start in 2017 met een analyse: hoe seniorvriendelijk is Roermond? Op basis hiervan kiezen we in de jaren daarop activiteiten die passen bij onze gemeente. Bijvoorbeeld een online training ‘partner in balans’ voor partners van mensen met dementie. Hiermee verbreden we onze acties van dementievriendelijk naar seniorvriendelijk.

Netwerken
Dementievriendelijk Roermond is van iedereen: inwoners, ondernemers, mantelzorgers, professionals, organisaties en gemeente. Onze aandacht gaat specifiek uit naar ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dat doen we door twee complementaire netwerken te organiseren:

  • netwerk ondersteuning en zorg bij dementie: partners uit de professionele zorg en ondersteuning;
  • netwerk dementievriendelijke omgeving: vertegenwoordigers van verschillende sectoren zoals horeca, politie, bibliotheek, kerken en verenigingen.

Het netwerk ondersteuning en zorg bij dementie bestaat uit zelfstandige organisaties die veelal niet onder de gemeente vallen. Zij wisselen onderling knelpunten uit en bedenken hier oplossingen voor.
De deelnemers van het netwerk dementievriendelijke omgeving gaan allerlei ideeën uitwerken en uitvoeren om basiskennis en bewustzijn van dementie te vergroten. Bijvoorbeeld een dementheek, een wandelgroep voor mensen met dementie, een preek over dementie, kunstwerken en schoolbezoeken.

Dementievriendelijk Roermond heeft vooral een aanjagende rol naar deze twee netwerken. Zij wisselen informatie uit en werken samen. Eind 2017 evalueren we deze aanpak.

Publieksvoorlichting
De publieksvoorlichting breiden we in 2017 uit. We richten ons aanbod in ieder geval actief op de volgende sectoren: stadskantoor, openbare orde en veiligheid, supermarkten, verenigingen en tuincentra. Tevens verzorgen we voorlichting over dementie op aanvraag.
Daarnaast gaan we trainingen ‘samen dementievriendelijk’ geven. Hiertoe zijn circa tien trainers opgeleid. Zo’n training gaat niet alleen over wat dementie is en hoe je het herkent; er wordt vooral ook geoefend met hoe je ermee omgaat. De trainingen kunnen branchegericht zijn, zoals speciaal voor stadskantoor of taxivervoer. Maar ook algemeen, bijvoorbeeld voor een buurtvereniging.

Actieweek
In september (week 38, rond Wereld Alzheimer Dag) staat een actieweek gepland, om extra aandacht van het publiek te vragen voor dementie. Dan vinden allerlei activiteiten plaats. Te denken valt aan culturele activiteiten, lezingen en een geheugentraining.

Ondersteuning
Tot slot stimuleren we dat mensen met dementie zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven functioneren, bij hun eigen koor of wandelclub. Soms zullen daar kleine aanpassingen voor nodig zijn, maar op een gegeven moment gaat dat niet meer. Dan ontstaat behoefte aan een aparte club of koor.

Lees de uitgebreide versie van het jaarplan.

Lees ook over de behaalde resultaten in 2017: Dementievriendelijk Roermond 2017.